Greet Onkelinx Advocaat
 
 

Algemene voorwaarden

  1. Enkel deze algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door Advocaat Greet Onkelinx, haar vennoten en/of medewerkers en door alle andere personen die samenwerken met Advocaat Greet Onkelinx of waarvoor Advocaat Greet Onkelinx aansprakelijk is. De cliënt erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden te aanvaarden.

  2. Advocaat Greet Onkelinx verbindt zich ertoe de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de haar toevertrouwde opdrachten en gaat terzake een middelenverbintenis aan.

  3. De aansprakelijkheid van Advocaat Greet Onkelinx, haar vennoten en/of medewerkers is beperkt tot de voorwaarden en het bedrag van de door haar onderschreven professionele verzekeringspolis.

  4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is Advocaat Greet Onkelinx niet aansprakelijk voor de prestaties geleverd door derden, waarop zij een beroep doet.

  5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de door de cliënt verschuldigde erelonen berekend aan de hand van het bestede aantal uren, vermenigvuldigd met het toepasselijk uurtarief. De erelonen worden verhoogd met de kosten.

  6. Alle bedragen zijn contant betaalbaar te Sint-Truiden. Elk onbetaald bedrag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een interest van 1% per maand en een forfaitaire schadeloosstelling van 10%, met een minimum van 75 euro. Indien de aantoonbare schade hoger is, is het hoogst toegestane bedrag van toepassing.

  7. In geval van niet betaling van een ereloonnota is Advocaat Greet Onkelinx gerechtigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling haar toekomstige werkzaamheden op te schorten.

  8. De rechtsverhouding tussen Advocaat Greet Onkelinx en de cliënt is onderworpen aan het Belgische recht en de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd, onverminderd het recht voor Advocaat Greet Onkelinx om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.

 

Contact

Hoofdkantoor
Advocaat Greet Onkelinx
Prins Albertlaan 27
3800 Sint-Truiden

T  +32 (0) 11 88 00 16
G  +32 (0) 486 36 01 34
E  kantoor@greetonkelinx-advocaat.be
W  www.greetonkelinx-advocaat.be

Bijkantoor
Winkelstraat 51
3720 Kortessem

T  +32 (0) 11 88 00 16
G  +32 (0) 486 23 51 83
E  kantoor@tomthijsen-advocaat.be
W  www.tomthijsen-advocaat.be
 
Copyright 2010  | Greet Onkelinx Advocaat  | Contact  | Algemene Voorwaarden  | Disclaimer  | Officiele Informatie  | Website Empriva Multimedia Solutions